CENTRAL REGION


NAGPUR MAIN - 039 STD - 0712
RAIPUR MAIN - 138 STD - 0771
AKOLA - 162 STD - 0724

ORANGE CITY NAGPUR - 167 STD - 0712
DURG-BHILAI - 168 STD - 0788
YAVATMAL - 179 STD - 07232

BALAGHAT - 221 STD - 07632
NAGPUR CENTRAL - 227 STD - 0712
RAIPUR CENTRAL - 241 STD - 0771

AMRAVATI - 249 STD - 0721

data updated on 23.6.16